Privacy Policy

Via onze website worden privacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens verwerkt. MaestroPlanner.nl neemt jouw privacy serieus en verwerkt en gebruikt informatie over jou op een zorgvuldige en veilige manier, waarbij we voldoen aan de eisen die de privacywetgeving stelt.

Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin je toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij jouw recht respecteren om je persoonsgegevens op je aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Wie is MaestroPlanner?

MaestroPlanner.nl is een website waarmee je eenvoudig een personeelsplanning kunt maken. MaestroPlannern.nl is een private label van Blue Indigo Solutions V.O.F (hierna: “Blue Indigo Solutions”). Blue Indigo Solutions is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens Blue Indigo Solutions verzamelt en gebruikt en met welk doel. We hebben ons best gedaan deze privacyverklaring zo begrijpelijk mogelijk op te schrijven en raden je aan deze zorgvuldig te lezen.

De op MaestroPlanner angeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Blue Indigo Solutions.

Contactgegevens Blue Indigo Solutions

Blue Indigo Solutions V.O.F
Minckelersstraat 16B
6211 GX Maastricht
info@blueindigo.nl

Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel: 74980777
BTW-nummer: NL860096634B01

Welke informatie wordt door Blue Indigo Solutions verzameld en verwerkt?

Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van je. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven in het kader van de door jou gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. We zullen deze gegevens niet gebruiken tenzij we daarvoor expliciete toestemming van je hebben.

Wij verwerken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • E-mailadres
 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer
 • Transactiegeschiedenis
 • IP-adres
 • Gegevens over je computer (zoals welke browser en welk besturingssysteem je gebruikt)
 • Duur en tijdstip van het bezoek aan onze website
 • Klikgedrag

Voor welke doeleinden zal Blue Indigo Solutions informatie over jou gebruiken?

Blue Indigo zal informatie over jou voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Om jouw gebruik van MaestroPlanner.nl mogelijk te maken;
 • Om jou persoonlijke aanbiedingen te doen die interessant voor jou zouden kunnen zijn;
 • Om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen;
 • Om MaestroPlanner.nl te beveiligen, aan te passen en te verbeteren;
 • Om informatie over jou te verstrekken aan derden en/of derden toegang te geven tot informatie over jou, indien je daartoe toestemming hebt gegeven of op basis van wet- en/of regelgeving.

Worden mijn gegevens met derden gedeeld?

Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die jouw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.

Stripe

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Stripe. Stripe verwerkt jouw betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer. Stripe heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. Stripe behoudt zich het recht om je gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Stripe’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Stripe bewaart je gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Moneybird

Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Moneybird. Wij delen jouw naam, factuuradres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot je bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Je persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Moneybird is tot geheimhouding verplicht en zal je gegevens vertrouwelijk behandelen. Moneybird gebruikt je persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over je surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier jouw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Google diensten en producten.

WhatsApp

We gebruiken WhatsApp om beschikbaarheid van medewerkers op te vragen en het werkrooster te delen. Je ontvangt alleen berichten van MaestroPlanner en we gebruiken je telefoonnummer alleen om berichten te sturen via WhatsApp.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

Persoonsgegevens worden voor de hierboven beschreven doeleinden (waar mogelijk geanonimiseerd) bewaard voor zolang als nodig is om bestellingen af te handelen, inclusief garantie. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens of de bewijsplicht van vijf jaar voor e-mail opt-ins)

Op welke wijze beschermt Blue Indigo Solutions jouw persoonlijke informatie?

Blue Indigo hecht veel waarde aan een goede beveiliging van jouw gegevens en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om jouw gegevens te beveiligen tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang en tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking.

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Blue Indigo Solutions V.O.F
Minckelersstraat 16B
6211 GX Maastricht
info@blueindigo.nl

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. We raden je aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 9 juni 2022.